Rawaink

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy (do pobrania)

Dokumenty:

Zarządzenie nr 860/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w zasobie Miasta Katowice w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności w następstwie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Zarządzenie nr 939/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 czerwca 2020 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad wsparcia dla przedsiębiorców lub innych podmiotów będących najemcami lokali użytkowych, znajdujących się w zasobie Miasta Katowice w związku z ograniczeniami w prowadzeniu przez nich działalności w następstwie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego

Wykaz szczególnych form udzielania pomocy dla lokalnej społeczności zgodnie z Zarządzeniem nr 939/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 czerwca 2020 r.

Uwaga: Zgodnie z Zarządzeniem nr 939/2020 wsparcie w ramach I Filaru obejmujące zwolnienie lub umorzenie części opłaty czynszowej za wynajem lokalu użytkowego będącego w zasobie Miasta Katowice obowiązywało do 30 czerwca 2020 r. Wsparcie udzielone na podstawie wniosków złożonych i rozpatrzonych przed 2 czerwca  zgodnie z Zarządzeniem 860/2020, uznaje się za udzielone do 30 czerwca br. Osoby, które skorzystały ze zwolnienia, a nie zaznaczyły we wniosku opcji  50% zniżki przez kolejne 3 miesiące powinny złożyć ponownie wniosek będący Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia nr 939/2020 z oznaczeniem wnioskowanej zniżki. Wszyscy, którzy zaznaczyli w swoich wnioskach, że chcą skorzystać również z tej formy wsparcia otrzymają je automatycznie.

Zarządzenie nr 861/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 1 kwietnia 2020 r. dotyczące ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice

Zarządzenie nr 864/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 3 kwietnia 2020 r. zmieniająca zarządzenie dotyczące ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice

Zarządzenie nr 944/2020 Prezydenta Miasta Katowice z dnia 2 czerwca 2020 r. w sprawie ustalania czynszu dzierżawnego w okresie ograniczeń epidemicznych na terenach stanowiących własność, bądź będących w użytkowaniu wieczystym miasta Katowice

Uwaga: Zgodnie z Zarządzeniem 944/2020 wsparcie w ramach II Filaru obejmujące zwolnienie lub umorzenie części czynszu dzierżawnego na terenach stanowiących własność lub będących w użytkowaniu wieczystym Miasta Katowice obowiązywało  do 30 czerwca 2020 r. Wsparcie udzielone na podstawie wniosków złożonych i rozpatrzonych przed 2 czerwca  zgodnie z Zarządzeniem 864/2020, uznaje się za udzielone do 30 czerwca br. Osoby, które skorzystały ze zwolnienia, a nie zaznaczyły we wniosku opcji  50% zniżki przez kolejne 3 miesiące powinny złożyć ponownie stosowny wniosek z oznaczeniem wnioskowanej zniżki. Wszyscy, którzy zaznaczyli w swoich wnioskach, że chcą skorzystać również z tej formy wsparcia otrzymają je automatycznie.

Uchwała nr XVIII/409/20 z dnia 8 kwietnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłaty prolongacyjnej z tytułu rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności podatków oraz zaległości podatkowych stanowiących dochód budżetu miasta Katowice

Uchwała nr XVIII/410/20 Rady Miasta Katowice z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości

Uchwała nr XVIII/411/20 Rady Miasta Katowice z dnia 8 kwietnia 2020 r. w sprawie przedłużenia terminów płatności rat podatku od nieruchomości

Uwaga: Wsparcie w ramach III Filaru obejmujące przedłużenie terminów płatności rat podatku od nieruchomości obowiązywało do 30 czerwca 2020 r. Do końca 2020 roku można ubiegać się o zwolnienie od podatku od nieruchomości po spełnieniu określonych Uchwałą warunków.

Bardzo prosimy aby przed kontaktem telefonicznym zapoznać się z poniższą listą najczęściej zadawanych pytań.
FAQ – Najczęściej zadawane pytania

Wnioski do pobrania:
II Filar
III Filar
Uwaga: Wsparcie w zakresie obniżenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywało do 31 maja 2020 r.
IV Filar 
Infolinia Punktu Doradztwa Kryzysowego – Centrum Wsparcia MŚP 324 324 224
V Filar

 

Wypełniony wniosek można złożyć:

  • w formie elektronicznej skan wniosek na adres: rawa.ink@katowice.eu,
  • poprzez skrzynkę kontaktową znajdującą się w budynku Urzędu Miasta Katowice przy Rynku 1 z adnotacją
    „Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink”,
  • za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, ul. Teatralna 17a, 40-003 Katowice

 


Szczegóły Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy
  • Zwolnienie z czynszu w miejskich lokalach użytkowych oraz 50% zwolnienie z opłaty śmieciowej
  • 50-krotna obniżka dzierżawy za ogródki letnie – do symbolicznego grosza za m2 na dzień
  • Możliwość zwolnienia z podatku od nieruchomości
  • Utworzenie Punktu Doradztwa Kryzysowego dla Katowickich firm

Szczegóły Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy zaprezentował w poniedziałek prezydent Katowic Marcin Krupa. W ubiegłym tygodniu prezydent powołał specjalny zespół z udziałem m.in. przedstawicieli podmiotów zrzeszających przedsiębiorców – Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach i Izby Rzemieślniczej oraz Małej i Średniej Przedsiębiorczości w Katowicach, przedstawicieli wszystkich klubów radnych w Radzie Miasta Katowice, którego zadaniem było przedstawienie propozycji dalszych działań.

– Epidemia koronawirusa sprawiła, że wielu przedsiębiorców znalazło się w krytycznej sytuacji. Dochody większości firm, które nie mogą prowadzić działalności, spadły praktycznie do zera. To m.in. restauratorzy, fryzjerzy, rzemieślnicy, firmy kosmetyczne czy też podmiot branży turystycznej – ogólnie branża usługowa. W Katowicach mamy dziś 48,5 tys. firm, z czego aż 46 tys. stanowią mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób. Wielu z tych przedsiębiorców żyje w niepewności i nie wie, czy przetrwa ten kryzys. Dziś szczególnie należy podkreślać, że w ostatnich latach transformacja Katowic dokonała się także dzięki dużej aktywności naszego rodzimego biznesu – podkreśla Marcin Krupa, prezydent Katowic. – Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma dwa najważniejsze cele: utrzymanie firm oraz zachowanie miejsc pracy. Jest on wynikiem zarówno rozmów z naszymi przedsiębiorcami, jak i pracy kilkunastoosobowego zespołu – m.in. przedstawicieli biznesu, ale też radnych wszystkich klubów Rady Miasta, którym dziękuję za sprawną pracę ponad podziałami. Chciałbym podkreślić, że Pakiet jest naszym pierwszym tak kompleksowym działaniem, ale zapewne nie ostatnim. Będziemy obserwować sytuację i działać odpowiednio do potrzeb i w ramach możliwości prawnych – dodaje prezydent.

– Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy zaprezentowany przez Miasto Katowice wychodzi naprzeciw oczekiwaniom naszego rodzimego biznesu. To ważne, że jako przedstawiciele przedsiębiorców zostaliśmy zaproszeni do tej ważnej dyskusji i mieliśmy wpływ na przedstawione rozwiązania. Jako przedsiębiorcy jesteśmy nauczeni brać sprawy we własne ręce i działać nawet wbrew okolicznościom losu. Sytuacja jest jednak wyjątkowa – dlatego wsparcie oferowanie przez Miasto Katowice może uratować wiele firm przed upadkiem, a części pozwolić szybciej stanąć na nogi – mówi Tomasz Zjawiony, prezes Regionalnej Izby Gospodarczej w Katowicach, który uczestniczył w pracach zespołu powołanego przez prezydenta.

PIĘĆ FILARÓW KATOWICKIEGO PAKIETU PRZEDSIĘBIORCY

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy ma uzupełniać pomocowe działania rządowe. Zawiera on rozwiązania, które są możliwe do wdrożenia przez władze samorządowe w aktualnie obowiązujących ramach prawnych.

2.jpg

4.jpg5.jpg

 

– Przygotowaliśmy przedsiębiorcom pakiet pomocowy oparty o pięć filarów. Pierwszy z nich dotyczy najemców lokali użytkowych będących własnością Miasta Katowice. W tym przypadku mówimy o grupie 1020 przedsiębiortstw. Firmy, które na mocy rozporządzenia Ministra Zdrowia (z 13 marca) oraz wprowadzenia stanu epidemii (20 marca z nowelizacją z 24 marca) musiały zawiesić działalność, a także te, które zamknęły swoją działalność za względu na brak klientów, zostaną zwolnione przez nas z opłaty czynszowej na okres obowiązywania tych uregulowań – mówi Marcin Krupa. – Z kolei gdy firmy zostaną z powrotem otwarte, przez okres tzw. rozruchu – czyli przez trzy miesiące – zostaną zwolnione z 50% czynszu, a ponadto płatności za wspomniane 3 miesiące – będą mogły rozłożyć na raty i spłacać przez 6 kolejnych miesięcy. Ponadto wszyscy przedsiębiorcy, którzy nie musieli zamknąć swoich działalności – otrzymają 50% zwolnienia z czynszu na czas obowiązywania obostrzeń – dodaje prezydent i podkreśla, że zwolnienia i karencja będą przyznawane na wniosek przedsiębiorców.

Jak te uregulowanie będzie wyglądało w praktyce? Przykładowo restaurator płacący 5000 zł czynszu miesięcznie zostanie z niego w 100% zwolniony na czas zamknięcia firmy. Po wznowieniu działalności – przez 3 miesiące będzie mu naliczana wyłącznie połowa czynszu – tj. 2500 zł. Przez trzy miesiące rozruchu czynsz wyniesie łącznie = 3 miesiące x 2500 zł = 7500 zł. Spłatę tej kwoty restaurator będzie mógł dodatkowo odroczyć i spłacać w ratach przez kolejne 6 miesięcy.

Drugi filar Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy obejmuje pomoc dla podmiotów, które dzierżawią od Miasta Katowice. – Gdy restauratorzy będą mogli wznowić działalność chcemy im pomóc poprzez pięćdziesięciokrotną obniżkę opłat za ogródki letnie, które corocznie przyciągają tysiące gości. Opłata spadnie do symbolicznego 1 grosza za metr kwadratowy dziennie do końca roku – podkreśla prezydent. Z kolei dzierżawy powierzchni lub obiektów handlowych na targowiskach miejskich będą traktowane jak czynsze i będą podlegać zasadom analogicznym do I filaru.

Trzeci filar pomocy dotyczy podatków od nieruchomości i od środków transportu oraz opłat śmieciowych. Przedsiębiorcy, którzy mają zakaz prowadzenia działalności, a także ci, którzy odnotowali spadek obrotów gospodarczych zgodnie z definicją zawartą w ustawie – zostaną zwolnieniu z podatku od nieruchomości za okres od kwietnia do czerwca. Zwolnienie będzie dokonywane wyłącznie na wniosek przedsiębiorcy. Pozostali przedsiębiorcy, którzy odnotowali spadek obrotów, ale nie są objęci zapisami ustawy, będą mogli wystąpić o przedłużenie terminu płatności za miesiące kwiecień, maj, czerwiec – nie dłużej niż do 30 września tego roku. Jeżeli chodzi o podatek od środków transportu przedsiębiorcy, którzy zanotowali znaczący spadek obrotów będą mieli możliwość jego umorzenia, rozłożenia na raty lub odroczenia terminu wpłaty. Kwestie te będą analizowane w indywidualnych wnioskach. – Przedsiębiorcy uiszczający opłaty śmieciowe na rzecz MPGK Sp. z o.o. będą mogli wnioskować o obniżenie o 50% opłat za wywóz i odbiór odpadów na czas obowiązywania przepisów o stanie epidemii lub stanie zagrożenia epidemicznego – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

Czwarty filar obejmuje utworzenie przez Miasto Katowice we współpracy z Regionalną Izbą Gospodarczą Punktu Doradztwa Kryzysowego, w którym poszkodowani przez epidemię przedsiębiorcy będą mogli pozyskać pomoc doradczą w zakresie prawa, finansów i gospodarki oraz uzyskać wsparcie psychologów i doradców z branży HR. W pierwszym okresie Miasto sfinansuje pakiety kompleksowego doradztwa kryzysowego dla 150 firm, a eksperci z zakresu prawa i finansów będą odpowiadać na pytania przedsiębiorców.

Infolinia Punktu Doradztwa Kryzysowego 324 324 224

Piąty filar stanowią działania mające doprowadzić do możliwie szybkiego wdrożenia rozwiązań prawno-finansowych w podmiotach niezależnych od władz samorządowych. – Przede wszystkim chciałbym zaapelować do właścicieli nieruchomości, którzy wynajmują lokale naszym przedsiębiorcom, by w tym trudnych okresie zwolnili ich z czynszów w całości lub w części. Jeśli firmy upadną nikt nie będzie płacił czynszów. Przetrwanie firm leży w naszym wspólnym interesie – podkreśla prezydent Marcin Krupa. W ramach działań piątego filaru prezydent Marcin Krupa wystąpi do Premiera RP z wnioskiem o wprowadzenie kilku zmian ważnych dla przedsiębiorców – m.in. o zwrot podatku VAT dla firm w 14, a nie 60 dni, wydłużenie okresu przyznawanych koncesji na alkohol oraz ważności opłaty za sprzedaż alkoholu o okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych. Prezydent zwróci się także do Stowarzyszeń i firm reprezentujących artystów, jak ZAIKS, STOART, SAWP czy też ZPAV z wnioskiem o zawieszenie pobierania odpłatności za okres obowiązywania ograniczeń epidemicznych.

– Wystąpimy także do Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z wnioskiem o przekazanie 100 milionów złotych dla gmin tworzących metropolię. Byłby to fundusz dedykowany wsparciu przedsiębiorców. Jestem przekonany, że w obecnej sytuacji zarząd GZM zdaje sobie sprawę z priorytetowego charakteru tych działań – podkreśla prezydent Marcin Krupa i dodaje, że dodatkowo podjęte zostały działania w celu utworzenia Katowickiego Funduszu Pomocy Przedsiębiorcom z pulą 10 mln zł. Aktualnie trwa analiza prawna dotycząca możliwości i sposobu jego powołania. W tym aspekcie niezbędna będzie współpraca z instytucją posiadającą doświadczenie w kredytach, pożyczkach i udzielaniu gwarancji (preferowany Fundusz Górnośląski S.A.).

Podczas poniedziałkowej konferencji prezydent zapowiedział dodatkowo, że Miasto i wszystkie jednostki miejskie wprowadzą zasadę minimalizacji terminów płatności tak, by miejscy wykonawcy i podwykonawcy otrzymywali płatności w jak najszybszym terminie.

JAK SKORZYSTAĆ Z KATOWICKIEGO PAKIETU PRZEDSIĘBIORCY?

Katowicki Pakiet Przedsiębiorczości opiera się na różnych regulacjach. Część z nich wejdzie w życie po podjęciu przez Radę Miasta Katowice stosownych uchwał. Jednak okres jego obowiązywania będzie związany m.in. z przepisami dot. konieczności ograniczenia działalności gospodarczej. – Jestem przekonany, że katowiccy radni ponad podziałami zagłosują za przyjęciem proponowanych rozwiązań. Rozmawiałem dziś z Przewodniczącym Rady Miasta, by w możliwie szybkim terminie zwołał nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Mamy nadzieję, że będzie to możliwe w trybie zdalnym – podkreśla prezydent Marcin Krupa.

– Aby skorzystać z konkretnej pomocy oferowanej w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy należy złożyć do Urzędu Miasta Katowice odpowiednie wnioski. Będą one maksymalnie uproszczone, w ramach obowiązujących przepisów prawa, by każdy przedsiębiorca mógł szybko ubiegać się o pomoc. Będziemy bazować na oświadczeniach, które będą składane pod rygorem odpowiedzialności karno-skarbowej. Chcemy też uspokoić przedsiębiorców, że za okresy przyznanych karencji, prolongat lub wydłużeń terminów spłat nie będą naliczane odsetki, a przedsiębiorca nie będzie obciążany karami czy sankcjami za te okresy. Chciałbym też podkreślić, że zdajemy sobie sprawę, iż żaden program nie uwzględni wszystkich sytuacji – dlatego każdą sprawę z jaką trafią do nas przedsiębiorcy będziemy rozpatrywać indywidualnie – mówi Mariusz Jankowski, naczelnik Wydziału Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta Katowice.

Akcję pomocową w ramach Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy będzie koordynować katowicki Miejski Inkubator Przedsiębiorczości Rawa.Ink, który został otwarty przez Miasto Katowice w ubiegłym roku. Od wtorku pracownicy Inkubatora Rawa.ink będą obsługiwać przedsiębiorców pod numerami telefonów: 32 705 47 47, 32 259 32 77, 32 705 47 43, 32 705 47 46, 32 705 47 11, 32 259 31 53 oraz mailem rawa.ink@katowice.eu. – Spodziewamy się, że od momentu uruchomienia możliwości składania wniosków zgłosi się do nas wiele osób. Dlatego prosimy o cierpliwość. Każdy wniosek zostanie przez nas możliwie szybko rozpatrzony. Na stronie internetowej www.rawaink.katowice.eu zamieścimy także we wtorek 31 marca tzw. FAQ – tj. listę najczęściej zadawanych pytań wraz z odpowiedziami i potrzebnymi formularzami. Bardzo prosimy, by przedsiębiorcy przed kontaktem telefonicznym zapoznali się z tym materiałem – dodaje Mariusz Jankowski.

Konferencja prasowa dotycząca Katowickiego Pakietu Przedsiębiorcy  https://www.facebook.com/michal.rutkowski.507/videos/10213546256650927/UzpfSTEwNzMyMjQwMjY0NzE3MDozMjQwMDQwOTc5Mzc1Mjgx/

KATOWICE WALCZĄ Z KORONAWIRUSEM – DALSZE DZIAŁANIA MIASTA

Katowicki Pakiet Przedsiębiorcy jest tylko jednym z wielu działań podejmowanych przez władze Miasta Katowice w okresie zagrożenia epidemicznego. Tylko w ostatnich tygodniach w Katowicach uruchomiono m.in. „Pogotowie zakupowe” dla seniorów, pomoc psychologiczną dla mieszkańców, przekazano 100 tys. maseczek dla szpitali i służb miejskich, zakupiono 83 laptopy do nauki zdalnej dla dzieci z placówek edukacyjno-wychowawczych, przygotowano bazę „Jedzenia na wynos” katowickich firm. Dodatkowo codziennie prowadzona jest dezynfekcja przystanków i ławek w mieście, a dla szpitala i przychodni zdrowia należącej do Miasta Katowice przekazano 280 tys. zł.

– Nasze dalsze kompleksowe działania, poza ochroną zdrowia mieszkańców, będziemy także ukierunkowywać m.in. do podmiotów działających w obszarze NGO i kultury – mówi prezydent Marcin Krupa. – Podejmowane przez nas działania wymagają znalezienia środków, dzięki którym będziemy mogli finansować nasze działania. Czeka nas wiele wyrzeczeń i trudnych decyzji. Dlatego w najbliższych tygodniach przedstawiamy także Pakiet Oszczędnościowy i pokażemy źródła finansowania naszych działań – dodaje prezydent.

arrow arrow
return to top

Privacy Overview

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

This website uses cookies to improve your experience while you navigate through the website. Out of these cookies, the cookies that are categorized as necessary are stored on your browser as they are essential for the working of basic functionalities of the website. We also use third-party cookies that help us analyze and understand how you use this website. These cookies will be stored in your browser only with your consent. You also have the option to opt-out of these cookies. But opting out of some of these cookies may have an effect on your browsing experience.

Niezbędne Zawsze włączone

Necessary cookies are absolutely essential for the website to function properly. This category only includes cookies that ensures basic functionalities and security features of the website. These cookies do not store any personal information.